Огласи

ДОКУМЕНТА:

ПРАВИЛНИК О УТРОШКУ ЈАВНИХ ПРИХОДА ПРЕУЗМИ

 

 


ОГЛАСИ:

На основу  члана 33 Закона о јавној својини («Сл. гласник РС», број 72/11 и 88/13) и Закључка Покрајинске владе АПВ број 46-654/2014, Школски центар „Никола Тесла“ Вршац, објављује

О Г Л А С

о продаји покретне ствари  путем прикупљања писаних понуда

Предмет продаје је покретна ствар које је у јавној својини Аутономне покрајине Војводине на којој право коришћења има Школски центар „Никола Тесла“ из Вршца, Стеријина број 40 – 44. (у даљем тексту: продавац) и то:

-Путничко возило, регистарске ознаке VŠ002-HR марке Застава Тип Југо темпо 1.1- обука возача, број шасије ВХ1145А0001059919,број мотора128А0641548688,година производње1999. снага мотора 40.4, запремина мотора 1116.

-Почетна цена по којој се путничко возило отуђује из јавне својине је 44.816,70 динара.

-Продаја се врши путем прикупљања писаних понуда у периоду од 09.02.2015. до 23.02.12015. до 12,00 часова.

-Јавно отварање понуда и избор најбољег понуђача је 23.02.2015. у 12,15 часова у просторијама продавца.

-Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

-Разгледање путничког аутомобила и преузимање обрасца понуде је сваког радног дана у времену од 08 до 13 часова у просторијама продавца.

-Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која до отварања понуда уплате депозит у висини од 10% од почетне цене. Депозит се уплаћује на благајни продавца.

-Понуда се обавезно подноси на обрасцу у запечаћеном коверту са назнаком „не отварај –понуда за возило“ и садржи: доказ о уплати депозита, цену која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број телефона и број личнекарте, за правна лица и предузетнике:решење АПР - документацијао регистрацији правног лица, односно предузетника, овлашћење за учешће у поступку прикупљања понудакао и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

-Возило се продајеу виђеном стању без могућности враћања ако се накнадно утврде неки недостаци и без права на накнадне рекламације. Трошкове преноса власништва, пореза, транспорта и сл. сноси купац.

- Купац – најбољи понуђач је дужан да купопродајну цену уплатиу року од 5дана од дана достављања записника о продаји.Купљено возило купац може преузети у року од 5 дана од исплате купопродајне цене са припадајућим трошковима. У купопродајну цену се урачунава депозит. Ако купац у одређеном року не уплати купопродајну цену, продаја се у односу на тог купца  оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.Понуђачима који не буду изабрани као купац, враћа се депозит после избора најбољег понуђача.

-Права и обавезе продавца и купца регулисаће се уговором.

-Неуредне, неблаговремене или непотпуне понуде неће се разматрати. Контакт телефон је: 013/830-668. Особа за контакт је Рада Марковић.

Oбразац за понуде