Циљеви и задаци ученичког парламента

 Ученички парламент Школског центра «Никола Тесла» из Вршца има превасходно задатак да оснажи и подржи партиципацију ученика и развијање демократских односа у школи, као и остваривање и заштиту права ученика
Циљеви ђачког парламента су:
* подстицање демократизације односа у школи и развијање демократске процедуре
* стварање услова за партиципацију ученика у раду школе – активно учешће ученика у образовно-васпитним активностима Школе
* развијање критичког односа према друштвеним феноменима
* усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима
* развијање културе дијалога
* подстицање толеранције
* развијање свести о правима и одговорностима ученика
* развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором и Саветом родитеља
* оспособљавање ученика за вођење омладинских организација
Према Закону, ученички парламент може да:
* даје мишљење и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
* разматра односе и сарадњу ученика и наставника односно стручног сарадника
* обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање
Ради остваривања својих циљева, Школски центар «Никола Тесла» из Вршца ће се бавити:
* организовањем рада Парламента
* организовањем јавних трибина
* унапређењем рада школских секција, друштава
* сарадњом са управом школе, Наставничким већем и одељењским већем
* изјашњавањем о најважнијим питањима везаним за Програм рада школе
* организовањем акција (хуманитарних и добротворних)
* раду на демократизацији и модернизацији школе.
Чланови парламента се бирају сваке школске године.

повратак

 

 

 

Обука чланова парламента

 За успешан рад Ученичког парламента, потребно је да чланови владају
- одређеним комуникацијским техникама (дијалог, аргументовано заступање сопственог мишљења, неповређујући говор, ненасилно решавање сукоба и сл),
- да познају своја права (Конвенција о правима детета) и одговорности
- начине заштите права
- демократске процедуре и начине одлучивања
- планирање акција
Настава Грађанског васпитања нуди такве садржаје, али не похађају сви чланови парламента ту наставу. Стога је потребно организовати обуку чланова парламента са наведеним садржајима (неколико блок часова)
Парламент треба да планира мале али реалне, изводљиве акције. Успех је веома важан како би се ученици уверили да демократија није губљење времена, већ има смисла јер ученици имају активну улогу у раду школе.
Добро је да се у локалној средини промовише рад Ученичког парламента.

 

повратак

 

 

 

Корист за ученике

 За неке ученике школа је једино место на којем могу да остваре своје право да ''изразе сопствено мишљење и право да се његово мишљење узме у обзир у свим стварима и поступцима који га се непосредно тичу'' (чл. 12 Конвенције о правима детета)

Учешћем у раду парламента ученицима се пружа прилика и могућност да развију неке демократске врлине (самопоштовање, одговорност, сарадња, толеранција, уважавање различитости), да стекну демократске вештине (изражавање мишљења, дискусија, одлучивање, поштовање процедура) као и да разумеју функционисање демократског друштва.

Кроз рад у парламенту могу се реализовати различити степени партиципације ученика: информисање, изражавање мишљења, учешће у доношењу одлука, самостално доношење одлука, допринос наставним активностима као и самостално покретање акција и управљање планираним активностима.

 

повратак

 

MikroTik Academy

 

 

Cisco Networking Academy

Oracle Academy

ECDL

Корисни сајтови

Подели!