Чланци

Циљеви и задаци ученичког парламента

 Ученички парламент Школског центра «Никола Тесла» из Вршца има превасходно задатак да оснажи и подржи партиципацију ученика и развијање демократских односа у школи, као и остваривање и заштиту права ученика
Циљеви ђачког парламента су:
* подстицање демократизације односа у школи и развијање демократске процедуре
* стварање услова за партиципацију ученика у раду школе – активно учешће ученика у образовно-васпитним активностима Школе
* развијање критичког односа према друштвеним феноменима
* усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима
* развијање културе дијалога
* подстицање толеранције
* развијање свести о правима и одговорностима ученика
* развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором и Саветом родитеља
* оспособљавање ученика за вођење омладинских организација
Према Закону, ученички парламент може да:
* даје мишљење и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
* разматра односе и сарадњу ученика и наставника односно стручног сарадника
* обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање
Ради остваривања својих циљева, Школски центар «Никола Тесла» из Вршца ће се бавити:
* организовањем рада Парламента
* организовањем јавних трибина
* унапређењем рада школских секција, друштава
* сарадњом са управом школе, Наставничким већем и одељењским већем
* изјашњавањем о најважнијим питањима везаним за Програм рада школе
* организовањем акција (хуманитарних и добротворних)
* раду на демократизацији и модернизацији школе.
Чланови парламента се бирају сваке школске године.

повратак

 

 

 

MikroTik Academy

 

 

Cisco Networking Academy

Oracle Academy

ECDL

Корисни сајтови

Подели!